Kontiolahti Golf Oy:n yhtiöjärjestys:

Tältä sivulta löydätte tiedot Kontiolahti Golf Oy:n yhtiöjärjestyksen.


Kontiolahti Golf Oy yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön nimi on Kontiolahti Golf Oy ja kotipaikka Kontiolahden kunta.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata maa-alueita golf- ja tenniskenttien sekä muiden vapaa-ajan harrastusta edistävien alueiden rakentamista ja ylläpitoa varten. Yhtiö voi omistaa ja muutoin hallita kyseisille maa-alueille rakennettavia rakennuksia ja tiloja, sekä harjoittaa niissä ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tarvikkeiden ja golfiin liittyvien palveluiden myyntiä ja vuokrausta sekä erilaisten pelimaksujen keräämistä.

3§ Osakepääoma ja osakkeet
Osakkeiden nimellisarvo on 841 euroa.

Vähimmäispääoma on 600.000 euroa ja enimmäispääoma 2.400.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiön osakkeet jakautuvat H-sarjaan, H1-sarjaan, H2-sarjaan, Y-sarjaan, Y1-sarjaan, K-sarjaan ja K1-sarjaan. Eri sarjoihin kuuluvilla osakkeilla on erilainen oikeus siten kuin tässä yhtiöjärjestyksessä määrätään.

H-sarjaan kuuluvia osakkeita on enintään 1.200 kappaletta, H1-sarjaan kuuluvia osakkeita on enintään 1.200 kappaletta ja H2-sarjaan kuuluvia osakkeita on enintään 1.200 kappaletta kuitenkin niin, että H- , H1- ja H2-sarjaan kuuluvia osakkeita yhteensä voi olla enintään 1.200 kappaletta. Y-sarjaan kuuluvia osakkeita voi olla enintään 120 kappaletta ja Y1-sarjaan kuuluvia osakkeita enintään 120 kappaletta kuitenkin siten, että Y- ja Y1-sarjaan kuuluvia osakkeita voi yhteensä olla enintään 120 kappaletta. K-sarjaan kuuluvia osakkeita on 120 kappaletta kuitenkin niin, että K- ja K1-sarjaan kuuluvia osakkeita voi yhteensä olla enintään 120 kappaletta.

Yhtiökokouksessa on kullakin H-sarjan osakkeella on 1 ääni, H1-sarjan osakkeella 3 ääntä, H2-sarjan osakkeella 4 ääntä, Y-sarjan osakkeella 2 ääntä, Y1-sarjan osakkeella 5 ääntä, K-sarjan osakkeella 15 ääntä ja K1-sarjan osakkeella 20 ääntä. H-sarjan osake voidaan muuntaa H1- tai H2-sarjan osakkeeksi, H1-sarjan osake H2-sarjan osakkeeksi, Y-sarjan osake Y1-sarjan osakkeeksi ja K-sarjan osake K1-sarjan osakkeeksi.

Mikäli se päättää sallia muuntamisen, on sen samalla päätettävä muuntamisesta menevästä maksusta, joka on siirrettävä vararahastoon ja muista ehdoista, joilla muuntaminen tapahtuu. Tämän jälkeen määräaikana, joka ei saa olla yhtä kuukautta lyhyempi, osakkeenomistajalla on oikeus hakea yhtiön hallitukselta osakkeensa muuntamista.

Mikäli varsinainen yhtiökokous on päättänyt sallia osakkeiden muuntamisen, on yhtiön hallituksen ilmoitettava siitä niille osakkeenomistajille, joita muuntaminen voi koskea, sillä tavoin kuin yhtiökokouksen kokouskutsusta on tässä yhtiöjärjestyksessä määrätty.

4 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

6 § Toiminimenkirjoitus
Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7 § Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heillä yksi varamies.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai julkaistava Karjalainen –nimisessä sanomalehdessä.

10 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä joulukuun loppuun mennessä joko Kontiolahden kunnassa tai Joensuun kaupungissa.

Kokouksessa on:

esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteistä;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. kaksi tilintarkastajaa ja heille varamies;

päätettävä
10. osakkeiden muuntamisesta;

käsiteltävä
11. muuta mahdolliset asiat.

11 § Tilinpäätös
Yhtiön tilikausi on 1.10 - 31.9.

12 § Noudatettavat lait
Muilta osin noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.


Karelia Golf, väylän 13 viheriö ja Höytiäinen