Karelia Golf Ry - toimintasäännöt

Tältä sivulta löydätte Karelia Golf Ry:n toimintasäännöt. Jäsenmaksun maksamalla Karelia Golfin jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.


Karelia Golf ry TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Karelia Golf ry. Sen perustamiskokous pidettiin vuonna 1987 ja se on merkitty yhdistysrekisteriin 13.4.1988.

Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran toiminta-alueena on Pohjois-Karjalan maakunta.

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua, erityisesti golfin harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla:

 • kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
 • ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • golfin olosuhteita rakentamalla ja ylläpitämällä niitä

2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peel­lista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa
 • harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seura on Suomen Golfliiton jäsen.

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Jäsenet ovat joko aikuis- opiskelija- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsen siirtyy aikuisjäseneksi suostumuksellaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 21 vuotta. Opiskelijajäsen on alle 30-vuotias, päätoimisesti opiskeleva henkilö.

Kunniajäseneksi seuran kokous voi kut­sua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi seuran kokous voi kutsua seuran pu­heen­johtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajia voi olla kerrallaan vain yksi.

Kannattajajäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun.

6 § Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä

7 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


8 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä (esim. Golfliiton kurinpitomääräykset)
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Seuraamus voidaan määrätä sille, joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.
Seuraamusta aiheuttavaa on:
 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa
- syrjintä, häirintä ja muu epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai niihin liittyen
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
- vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
- lainvastainen mainonta
- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
- rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
- lahjonta

Seuraamus voi olla huomautus, varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailukielto, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.


10 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Aikuisjäseniltä sekä juniori- ja opiskelijajäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kan­nat­tajajä­sen­mak­sujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.


11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Hallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua yhdistyksen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran kotisivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


12 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

 1. Todetaan kokouksessa läsnäolevat sekä äänioikeutetut

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 1. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 1. Päätetään kokousSyyskokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksessa läsnäolevat sekä äänioikeutetut
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 9. Valitaan mies- ja naiskapteeni vuorovuosina kaksivuotiskaudelle
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
 12. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


13 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asiantakia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


14 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen, toimikuntien ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

Hallituksen, jaostojen, toimikuntien ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.


15 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä, mikäli vähintään viisi jäsentä sitä vaatii.


Jokaisella liittymismaksunsa ja viimeistään14 vuorokautta ennen kokousta jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la aikuisjäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniori- ja opiskelijajäsenellä, sekä kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.


16 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, mies- ja naiskapteeni sekä kuusi (6) muuta jäsentä. Puheenjohtaja, kapteenit ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kapteenit ovat vuorovuosina erovuorossa. Hallituksen jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallituksen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä muuhun menettelyyn ole,

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäk­si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.

Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle seuraavaksi pidettävä yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat toimikunnat, jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous

5 Vastata seuran taloudesta

6 Pitää jäsenluetteloa

7 Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus

8 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

9 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

11 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan

12 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en esittämisestä

13 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

14 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.


17 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

18 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


19 § Toimikunnat, jaostot ja joukkueet

Seuran jaostot, toimikunnat tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

Seuran ja sen toimikuntien, jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, toimikunnan tai joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.


20 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Jos sääntömuutos ei saa 3/4 enemmistöä, mutta kuitenkin yli puolet kannattaa sääntömuutosta, on muutosehdotus tuotava kolmen kuukauden kuluessa uudelleen yhdistyksen kokouksen käsittelyyn. Jos siinä kokouksessa yli puolet kannattaa muutosta, se hyväksytään. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.


21 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erik­seen seuran pur­ka­mi­sesta.


22 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alu­een liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


Karelia Golf, väylän 13 viheriö ja Höytiäinen