×

Change Language

FI EN
×
×

Seuran säännöt

Karelia Golfin säännöt

Seuran säännöt luettavissa alta.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Karelia Golf r.y. ja sen kotipaikka on Joensuu.

2 §  Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin harrastamista. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa rakentamalla ja ylläpitämällä golfrataa/-ratoja, järjestämällä harjoituksia, kilpailuja, koulutusta, kokouksia ja juhlia ym. tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa ravintolaliikettä.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, kannattavia jäseniä ja kunniajäseniä.

3.1. Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinainen jäsen on hyvämaineinen luonnollinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus on hänen kirjallisesta hakemuksestaan jäseneksi hyväksynyt.

3.2. Nuorisojäsen

Nuorisojäsen on alle 21-vuotias luonnollinen hyvämaineinen henkilö sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 21 vuotta, jonka yhdistyksen hallitus on hänen kirjallisesta hakemuksesta nuorisojäseneksi hyväksynyt.

3.3. Kannattava jäsen

Kannattava jäsen on hyvämaineinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa ja jonka yhdistyksen hallitus on kirjallisesta hakemuksesta kannattavaksi jäseneksi hyväksynyt.

3.4. Kunniajäsen

Kunniajäsen on luonnollinen henkilö, joka merkittävällä tavalla on toiminut yhdistyksen ja sen tarkoituksen hyväksi ja jonka yhdistyksenhallituksen esityksestä yhdistyksen kokous on valinnut kunniajäseneksi.

3.5. Yhdistyksestä erottaminen

Varsinaisen jäsenen, nuorisojäsenen tai kannattavan jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä, tai joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etujen vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

3.6 Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4 § Liittymismaksut

Jäsenet, ei kuitenkaan kunniajäsenet, suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman kertakaikkisen liittymismaksun.

5 § Jäsenmaksut

Jäsenet, ei kuitenkaan kunniajäsenet, suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen 3 §:ssä mainituille eri jäsenryhmille. Maksut on suoritettava yhden kuukauden kuluessa siitä, kun yhdistys on lähettänyt maksukehotuksen. Myöhästyneen jäsen- ja liittymismaksun lisäksi on suoritettava varsinaisen kokouksen vahvistama viivästymismaksu, joka saa olla korkeintaan yhtä suuri kuin jäsen- tai liittymismaksu.

Varsinaiset ja nuorisojäsenet voivat ainaisjäsenyyden saavuttamiseksi suorittaa yhdellä kertaa yhdistykselle vuosittaisten jäsenmaksujen asemasta sen syyskokouksen vahvistaman ainaisen jäsenmaksun, jota ei missään olosuhteissa suoriteta osaksikaan takaisin.

6 § Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 - 9 jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kolmannes on erovuorossa. Ensimmäistä kertaa tätä sääntöä sovellettaessa määrätään arvalla ketkä hallituksen jäsenet ovat erovuorossa vuoden kuluttua ja ketkä kahden vuoden kuluttua. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
- Valita tarvittavat toimikunnat ja toimihenkilöt
- Valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan.
- Toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
- Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat.
- Hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä valvoa yhdistyksen kirjanpitoa.
- Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista jäsenten ottamista ja erottamista koskevat asiat.
- Edustaa yhdistystä kolmatta miestä tai yhdistyksen jäsentä vastaan sekä valita edustaja tai edustajat niiden yhteisöjen hallintoon ja kokouksiin, joiden jäsen tai osakas yhdistys on.
- Laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
- Laatia vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää yhdistyksen tilintarkastajien tarkastettavaksi yhdistyksen tilit kaikkine tarpeellisine selvityksineen.
- Ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri vahvistavat nimikirjoituksellaan.

Yhdistyksen hallituksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisin äänten enemmistöin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

9§  Toiminimenkirjoitus  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden sihteerille tai muulle henkilölle, jolla on oikeus kirjoittaan yhdistyksen nimi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

10 §   Tilinpäätös

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on jätettävä ennen maaliskuun 15. päivää tilintarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

11 §   Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen kokous voidaan pitää yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti missä tahansa Pohjois-Karjalan läänin kunnassa.

Kokouskutsu on toimitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta joko julkaisemalla se yhdistyksen syyskokouksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kirjallisesti kullekin yhdistyksen jäsenelle hänen osoitteellaan.

Vuosittain pidetään kaksi varsinaista kokousta.

Syyskokous on pidettävä marraskuun aikana ja kevätkokous huhtikuun aikana.

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle syyskokousta varten lokakuun 1. päivään ja kevätkokousta varten maaliskuun 1. päivään mennessä.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä hallitukselta sitä kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin vuosimaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni, jota hän voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

Äänioikeuden edellytyksenä on lisäksi 15 vuoden ikä. Muilla jäsenillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi lain tai näiden sääntöjen toisin määrätessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja lippuäänestyksissä ratkaisee tasatuloksen arpa. Äänestys on avoin, ellei vähintään viisi jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

12 §   Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Suoritetaan katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja varainhoitoon.
- Hyväksytään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
- Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet.
- Päätetään tilintarkastajien palkkioiden, kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruudesta.
- Päätetään hallituksen jäsenten määrästä.
- Valitaan seuraavaa toimikautta varten hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
- Valitaan 1-2 tilintarkastajaa sekä heille varamiehet vuodeksi kerrallaan.
- Päätetään, miten yhdistyksen viralliset ilmoitukset julkaistaan.
- Käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §   Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
- Edellisen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajien kertomus.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivastuuvelvollisille tilien ja hallinnon osalta.
- Käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotuksen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat golfurheilun tukemiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen lähemmin päättämällä tavalla.

16 §  Noudatettava laki

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Ajanvaraus

Ajanvaraukset sekä muut jäsenasiat normaaliin tapaan NexGolfissa

Siirry ajanvaraukseen